Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Зелен еко кредит

Зелен еко кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

И за Вас, и за природата– Зелен еко кредит, со камата од 4,4%
Еко-кредит од Силк Роуд Банка без трошоци за апликација, без банкарска провизија и 6 месеци грејс-период
Грижејќи се за желбите и потребите на своите корисници, Силк Роуд Банка е посветена и на грижата за околината. Еколошката свест сe повеќе расте кај сите, и денес таа е наша заедничка обврска и одговорност!


200 ЕУР – 10.000 ЕУР
12.000 МКД - 600.000 МКД
Од 6 - 84 месеци
2% Провизија за исплата
500 МКД трошок за апликација
До 6 месеци ( плаќање на камата за време на грејс периодот)
За време на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
Повеќекратна ( по доставена фактура) Вкупно одобрениот износ треба да биде искористен во тек на 1 година
Фиксна каматна стапка за првата година сметано од првата исплата. Каматната стапка се намалува со секоја нова исплата и зголемување на износот.

  ЕУР
 • 4.90% - за износи до ЕУР 3.000,00
 • 4,65% - за износи од ЕУР 3.001,00 до ЕУР 6.000,00
 • 4,40% - за износи над ЕУР 6.000,00
 • MКД
 • 7,5%- за износи до МКД 180.000,00
 • 7.25%-за износи од МКД 180.001,00 до МКД 360.000,00
 • 7,00% -за износи над 360.000,00
 Променлива каматна стапка која ќе се применува по првата година од првата исплата.

  ЕУР
 • 7.00%- за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • 7.4%- за останати клиенти
  МКД
 • 9.00%- за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • 9.25%- за останати клиенти

 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија – Банка – кредитобарател)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста . Најмногу двајца
 • соларни системи;
 • нови врати и прозорци со термичка изолација;
 • иновативни системи за греење и ладење на домот;
 • покривна изолација;
 • други уреди и системи кои работат на обновливи извори на енергија
 • Кредитобарателот со доспевањето на последниот ануитет да не биде постар од 72 години
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да е пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55% за денарски кредити и 52% за девизни кредити за вработени во јавни претпријатија и најмногу 50% за денарски кредити и 47% за девизни кредити за останати клиенти.
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметка
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкаИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање