Физички лица > Кредити > Станбени кредити > Станбен кредит без животно осигурување

Станбен кредит без животно осигурување

Со станбениот кредит на Силк Роуд Банка сега е веќе лесно да го одберете Вашиот #НовДом!

Опуштете се со Ваш нов, сопствен дом! Аплицирајте за станбениот кредит и добијте средства во износ од 5.000 до 400.000 евра. Искористете го овој кредит при купување на нов стан или куќа, како и за рефинансирање станбени кредити од други банки.


           За приматели на плата во Банката
 • ЕУР 3.95% - фиксна каматна стапка за првите 10 години без полиса за животно осигурување
 • ЕУР 6% (6 месечен ЕУРИБОР* + 2.115%, минимум 6%) - варијабилна каматна стапка за останатиот период на отплата на кредитот без полиса за животно осигурување
       За неприматели на плата во Банката
 • ЕУР 5.30% - фиксна каматна стапка за првата година
 • ЕУР 10.885% - варијабилна за останатиот период (6 мес.ЕУРИБОР*+7.0%, минимум 7.80%)    
За станбен кредит со ЕУР клаузула како референтна каматна стапка се користи 6 месечен ЕУРИБОР. Усогласување на каматната стапка се врши на шестмесечна основа и тоа на 01.01 и на 01.07 секоја година согласно стапката на 6 месечниот ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие. Стапката на 6 месечниот ЕУРИБОР со 01.01.2024 изнесува 3,885 и истата важи до 30.06.2024


 • Минимален износ ЕУР 5.000/МКД 300.000
 • Максимум ЕУР 400.000/МКД 24.600.000
 • Потрошувачи - државјани на РМ
 • Старосна граница од 20 до 72 год. (возраст до 72 год. при доспевање на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос  или да биде пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечни примања да изнесува најмногу 50%
 • Ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и/или возраста
 • Само членови на фамилијата (прво и второ колено)
 • Максимум два кокредитобаратели/еден жирант


Приходите и возраста на кокредитобарателите/жирантот ќе се земаат во предвид при исполнување на кредитните критериуми.
 • Од 60 до 360 месеци/од 5 до 30 години
 • Минимум  15%
 • до 12 месеци (со плаќање на камата)
 • За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира.
 • Стекнување/изградба на живеалиште
 • Рефинансирање на станбени кредити од други банки
 • 4.000,00 денари за администрирање на кредит
 • 800 МКД за разгледување и обработка на барањето
 • Без надоместоци за проценка, промотивно до 30.06.2024
 • Запишување на хипотека и осигурување на имотот
 • Меница
 • Нотарски надоместок
Намена на кредитот НачинКредитот се исплаќа на
Купување ЕднократноПродавачот
Градба/доградба ПовеќекратноКредитобарател или изведувач на работите
Адаптација/реновирање ПовеќекратноКредитобарател или изведувач на работите
Рефинансирање на кредит од друга банкаЕднократноБанка каде што се користи кредитот


Кредитот за недвижности во градба/доградба/адаптација реновирање треба да биде исплатен во рамките на една година.
Месечен ануитет
  За цел период на отплата
   -0% доколку кредитот е отплатен со сопствени средства
   -5% доколку кредитот е рефинансиран со кредит од друга банка
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред само под услов Силк Роуд Банка АД Скопје да е единствен хипотекарен доверител) на имотот кој се купува или друг имот во сопственост на кредитобарателот или кокредитобарателот/жирантот (прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи итн., станбени објекти во рурални средини - викендици, деловен простор итн.)и имот со пред имотен лист ( лист за предбележување) за кредити до ЕУР 15.000
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - банка - кредитобарател/кокредитобарател/жирант)
 • Вредност на хипотеката: 
  • 118% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката. Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.

  Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.
 • Осигурителна полиса за осигурување на недвижнината (градежниот објект) од основни ризици
 • Осигурување на имотот за времетраење на кредитот
 • Visa Classic - со отворање на платежна сметка
 • American Express Point - со отворање на платежна сметка
 • American Express кредитна картичка, согласно кредитната политика.
 • Бескаматен наменски кредит за опремување на домот во соработка со Сетек - Се од техника
 • Активно електронско/мобилно банкартство
 • СМС услуга
За да се докаже дека средствата се наменски употребени, во рок од 6 месеци од исплатата на средствата, клиентот треба да ги приложи следниве документи:
 • Имотен лист на име на кредитобарателот, или
 • Договор верификуван на Нотар (солемнизација - нотарски акт) при купопродажба на имот

* Пресметката е направена со ЕУР 400.000 на 360 месеци при што за првите години е земена предвид фиксната каматна стапка,  а за наредните години променливата каматна стапка.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.