Физички лица > Кредити > Станбени кредити > Станбен кредит без животно осигурување

Станбен кредит без животно осигурување

Со станбениот кредит на Силк Роуд Банка сега е веќе лесно да го одберете Вашиот #НовДом!

Опуштете се со Ваш нов, сопствен дом! Аплицирајте за станбениот кредит и добијте средства во износ од 5.000 до 400.000 евра. Искористете го овој кредит при купување на нов стан или куќа, при реновирање, за купување градежни материјали, како и за рефинансирање станбени кредити од други банки или за купување на стоки и материјали кои се поврзани со изградбата (пример: плочки, кујнски апарати, галантерија за бањи, мебел, врати, клима уреди и сл).


           За приматели на плата во Банката
 • ЕУР 6.927% (6 месечен ЕУРИБОР + 4.175%; минимум 4.175%) - варијабилна каматна стапка за целовреметраење на отплата на кредитот без животно осигурување
           За неприматели на плата во Банката
 • ЕУР 5.70% - фиксна каматна стапка за првата година
 • ЕУР 9.752% - променлива за останатиот период (6 мес.ЕУРИБОР+7%, минимум 7.464%)    
 • ЕУР 5.90% - фиксна каматна стапка за првите три години
 • ЕУР 9.752% - променлива за останатиот период (6 мес.ЕУРИБОР+7%, минимум 7.464%) 
За купување на живеалиште или купување живеалиште во изградба, реконструкција, проширување, реновирање на недвижен имот

За приматели на плата 
МКД 4.20% - фиксна каматна стапка за првата година
МКД 5.10% - променлива каматна стапка за останатиот период (НРКС+3.12% спред,минимум 5.10%)
За неприматели на плата во Банката
МКД 4.20% - фиксна каматна стапка за првата година
МКД 7.75% - променлива каматна стапка за останатиот период (НРКС+5.77% спред, минимум 7.75%)

За купување на земјиште и превземање на изложеност (рефинансирање на станбени кредити)

За приматели на плата
МКД 5.10% - фиксна каматна стапка за првата година
МКД 6.10% - променлива каматна стапка за останатиот период (НРКС+4.12% спред,минимум 6.10%)
За неприматели на плата во Банката
МКД 5.10% - фиксна каматна стапка за првата година
МКД 8.75% - променлива каматна стапка за останатиот период (НРКС+6.77% спред,минимум 8.75%)
 • Минимален износ ЕУР 5.000/МКД 300.000
 • Максимум ЕУР 400.000/МКД 24.600.000
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 20 до 72 год. (возраст до 72 год. при доспевање на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос  или да биде пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечни примања да изнесува најмногу 60% за денарски кредити и најмногу 57% за девизни кредити
 • Ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и/или возраста
 • Само членови на фамилијата (прво и второ колено)
 • Максимум два кокредитобаратели/еден жирант


Приходите и возраста на кокредитобарателите/жирантот ќе се земаат во предвид при исполнување на кредитните критериуми.
 • Од 60 до 360 месеци/од 5 до 30 години
 • Минимум  15%-20%
 • Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка.
 • до 12 месеци (со плаќање на камата)
 • За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира.
 • Стекнување/изградба на прво живеалиште
 • Стекнување/изградба на живеалиште од други причини (т.е. второ живеалиште, инвестициски причини)
 • Реновирање/консолидација/реконструкција/комплетирање/проширување на недвижен имот
 • Стекнување на земјиште
 • Пренос на салдо (рефинансирање на станбени кредити од други банки)
 • Купување на деловен простор.

 • Купување на стоки или материјали кои се поврзани со изградбата (на пример, плочки, кујнски апарати, галантерија за бањи, мебел, врати, клима уреди, итн.) се финансира преку потрошувачки кредит и се вклучува во пресметката на коефициентот на задолженост.
 • 0% - провизија за администрирање на кредит, промотивно до 30.06.2023
 • 800 МКД - апликативни трошоци
 • Без трошоци за процена, промотивно до 30.06.2023
 • Трошоци за запишување на хипотека и осигурување на имотот
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци
Намена на кредитот НачинКредитот се исплаќа на
Купување ЕднократноПродавачот
Градба/доградба ПовеќекратноКредитобарател или изведувач на работите
Адаптација/реновирање ПовеќекратноКредитобарател или изведувач на работите
Рефинансирање на кредит од друга банкаЕднократноБанка каде што се користи кредитот


Кредитот за недвижности во градба/доградба/адаптација реновирање треба да биде исплатен во рамките на една година.
Месечен ануитет
  За цел период на отплата
   -0% доколку кредитот е отплатен со сопствени средства
   -5% доколку кредитот е рефинансиран со кредит од друга банка
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред само под услов Силк Роуд Банка АД Скопје да е единствен хипотекарен доверител) на имотот кој се купува или друг имот во сопственост на кредитобарателот или кокредитобарателот/жирантот (прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи итн., станбени објекти во рурални средини - викендици, деловен простор итн.)и имот со пред имотен лист ( лист за предбележување) за кредити до ЕУР 15.000
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - банка - кредитобарател/кокредитобарател/жирант)
 • Вредност на хипотеката: 
  • 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката. Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.

  Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.
 • Осигурителна полиса за осигурување на недвижнината (градежниот објект) од основни ризици
 • Осигурување на имотот за времетраење на кредитот
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметка
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметка
 • American Express кредитна картичка, согласно кредитната политика.
 • Бескаматен наменски кредит за опремување на домот во соработка со Сетек - Се од техника
 • Активно електронско/мобилно банкартство
 • СМС услуга
За да се докаже дека средствата се наменски употребени, во рок од 6 месеци од исплатата на средствата, клиентот треба да ги приложи следниве документи:
 • Имотен лист на име на кредитобарателот, или
 • Договор верификуван на Нотар (солемнизација - нотарски акт) при купопродажба на имот

* Пресметката е направена со ЕУР 400.000 на 360 месеци при што за првите години е земена предвид фиксната каматна стапка,  а за наредните години променливата каматна стапка.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.