Физички лица > Кредити > Станбени кредити > Станбен кредит

Станбен кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Cтанбен кредит - Единствена грижа ви е да одберете добри соседи!

Опуштете се со Ваш нов, сопствен дом! Аплицирајте за станбениот кредит и добијте средства во износ од 5.000 до 400.000 евра. Искористете го овој кредит при купување на нов стан или куќа, при реновирање, за купување градежни материјали, како и за рефинансирање станбени кредити од други банки или за купување на стоки и материјали кои се поврзани со изградбата (пример: плочки, кујнски апарати, галантерија за бањи, мебел, врати, клима уреди и сл).


           За приматели на плата во Банката
 • ЕУР 2.50% - фиксна каматна стапка за првите три години
 • ЕУР 3.50% - фиксна каматна стапка за 4-та и 5-та година
 • Променлива каматна стапка за останатиот период:
 • ЕУР 5.50%  (6месечен ЕУРИБОР + 5,7%; минимум 5,7%)   (СВТ 4.98%)

  За други клиенти
 • ЕУР 5.70% - фиксна каматна стапка за првата година
 • ЕУР 7.50% (6 мес.ЕУРИБОР+7.5%, минимум 7.50%)     (СВТ 7,59%)
 • ЕУР 5.90% - фиксна каматна стапка за првите три години
 • ЕУР 7.50% (6 мес.ЕУРИБОР+7.5%, минимум 7.5%)         (СВТ 7.33%)
  За купување на живеалиште или купување на живеалиште во изградба, за изградба, реконструкција, проширување, реновирање на било каков недвижен имот (стан,куќа, урбано земјиште)
 • МКД 3.90% - фиксна каматна стапка за првите три години

 • Променлива каматна стапка за останатиот период:
 • МКД 5.10% (НРКС+3.12% спред,минимум 5.10%) – за приматели на плата
 • МКД 7.75% (НРКС+5.77% спред, минимум 7.75%) – за останати клиенти

 • За купување на земјиште и превземање на изложеност (рефинансирање на станбени кредити)
 • МКД 4.90% - фиксна непроменлива каматна стапка за првите три години

 • Променлива каматна стапка за останатиот период:
 • МКД 6.10% (НРКС+4.12% спред,минимум 6.10%) – за приматели на плата
 • МКД 8.75% (НРКС+6.77% спред, минимум 8.75%) – за останати клиенти
 • Променливата каматна стапка  може да се промени во согласност со промената на референтната каматна стапка и со претходна објава на Банката во кои било медиуми кои се сметаат за средство за информирање на јавноста (печатени медиуми, официјална интернет страница на Банката - договорен услов).
 •  За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,74%.
 • За кредити во ЕУР/МКД како референтна каматна стапка се користи 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 
 • Минимален износ ЕУР 5.000/МКД 300.000
 • Максимум ЕУР 400.000/МКД 24.600.000
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 20 до 72 год. (возраст до 72 год. при доспевање на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос  или да биде пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечни примања да изнесува најмногу 60% за денарски кредити и најмногу 57% за девизни кредити
 • Ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и/или возраста
 • Само членови на фамилијата (прво и второ колено)
 • Максимум два кокредитобаратели/еден жирант


Приходите и возраста на кокредитобарателите/жирантот ќе се земаат во предвид при исполнување на кредитните критериуми.
 • Од 60 до 360 месеци/од 5 до 30 години
 • Минимум 20%
 • Минимум 15% за купување од градежни компании прифатливи за Банката и со кои Банката има склучено договор за соработка.
 • до 12 месеци (со плаќање на камата)
 • За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира.
 • Стекнување/изградба на прво живеалиште
 • Стекнување/изградба на живеалиште од други причини (т.е. второ живеалиште, инвестициски причини)
 • Реновирање/консолидација/реконструкција/комплетирање/проширување на недвижен имот
 • Стекнување на земјиште
 • Пренос на салдо (рефинансирање на станбени кредити од други банки)
 • Купување на деловен простор.

 • Купување на стоки или материјали кои се поврзани со изградбата (на пример, плочки, кујнски апарати, галантерија за бањи, мебел, врати, клима уреди, итн.) се финансира преку потрошувачки кредит и се вклучува во пресметката на коефициентот на задолженост.
 • 0% - провизија за администрирање на кредит
 • 0% - провизија за администрирање на кредит (за рефинансирање кредити од други банки)
 • 400 МКД - апликативни трошоци
 • 0 MКД Tрошоци за процена
 • Трошоци за запишување на хипотека и осигурување на имотот
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци
Намена на кредитот НачинКредитот се исплаќа на
Купување ЕднократноПродавачот
Градба/доградба ПовеќекратноКредитобарател или изведувач на работите
Адаптација/реновирање ПовеќекратноКредитобарател или изведувач на работите
Рефинансирање на кредит од друга банкаЕднократноБанка каде што се користи кредитот


Кредитот за недвижности во градба/доградба/адаптација реновирање треба да биде исплатен во рамките на една година.
Месечен ануитет
  - За приматели на плата (станбени кредити во ЕУР)
  • За првите 5 години: -5% доколку отплатата е со сопствени средства или се рефинансира со кредит од банка
  • За останатиот период: -0% доколку отплатата е со сопствени средства, -5% доколку кредитот се рефинансира со кредит од банка
  - За приматели на плата (станбени кредити во МКД) и неприматели на плата (станбени кредити во МКД)
  • За првите 5 години: -3% доколку отплатата е со сопствени средства, -5% доколку кредитот се рефинансира со кредит од банка
  • За останатиот период: -0% доколку отплатата е со сопствени средства, -5% доколку кредитот се рефинансира со кредит од банка
  - За неприматели на плата (станбени кредити во ЕУР):  -0% доколку кредитот е отплатен со сопствени средства, -3% доколку кредитот се рефинансира со кредит од банка
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред само под услов Силк Роуд Банка АД Скопје да е единствен хипотекарен доверител) на имотот кој се купува или друг имот во сопственост на кредитобарателот или кокредитобарателот/жирантот (прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи итн., станбени објекти во рурални средини - викендици, деловен простор итн.)и имот со пред имотен лист ( лист за предбележување) за кредити до ЕУР 15.000
 • Меница и менична изјава потпишана од кредитобарателите/жирантите
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - банка - кредитобарател/кокредитобарател/жирант)
 • Вредност на хипотеката: 
  • 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката. Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.

  Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.
 • Осигурителна полиса за осигурување на недвижнината (градежниот објект) од основни ризици
 • Осигурување на имотот за времетраење на кредитот
 • Visa Electron Point- со отворање на трансакциска сметка
 • Enter American Express - со отворање на трансакциска сметка
 • American Express кредитна картичка, согласно кредитната политика.
 • Активно електронско/мобилно банкартство
 • СМС услуга
За да се докаже дека средствата се наменски употребени, во рок од 6 месеци од исплатата на средствата, клиентот треба да ги приложи следниве документи:
 • Имотен лист на име на кредитобарателот, или
 • Договор верификуван на Нотар (солемнизација - нотарски акт) при купопродажба на имот

    * Пресметката е направена со ЕУР 400.000 на 360 месеци при што за првите години е земена предвид фиксната каматна стапка,  а за наредните години променливата каматна стапка.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Автомобилски кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање