Физички лица > Моја Плата

Моја ПлатаПроизводот Моја плата е трансакциска сметка на која ја примате платата или пензијата во Силк Роуд Банка АД Скопје. Моја плата Ви нуди посебни услови и погодности, и тоа:
 • Дозволено пречекорување
 • Каматна стапка на позитивното салдо на трансакциската сметка
 • Привилегирани приспособливи каматни стапки за производите за население (потрошувачки, автомобилски и станбени кредити)
 • Visa Electron Point / American Express Point дебитна картичка – со отворање на трансакциската сметка
 • 50% намалување на годишната провизија за сефови
 • Електронско Банкарство – пасивно (без надоместок), активно (со надоместок согласно со тарифата на Банката)

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ
Револвинг кредитна линија на трансакциската сметка преку која клиентот ја прима платата или пензијата и се користи за покривање краткорочни потреби за готовина.
 • Износ - две месечни рати, максимум МКД 200.000
 • Каматна стапка - 11%* годишна се пресметува искористениот дел
 • Рок - 12 месеци со можност за автоматско пролонгирање
Дозволеното пречекорување на Вашата трансакциска сметка можете да го користите за сите Ваши потреби во рамките на одобрениот лимит, без да се грижите за ратите на однапред одредени датуми. Секојпат кога ќе го користите, ќе платите камата што се пресметува само на износот и на периодот што сте го користеле.

На пример: Ако повлечете МКД 5.000,00 од Вашиот дозволен лимит на 4 септември и истиот износ го вратите на 14 септември, тогаш каматата се пресметува за само 10 дена и само за износот на МКД 5.000,00. Така што, Вие ќе бидете задолжени ни помалку ни повеќе од МКД 15,00.

На износот што го надминува дозволеното пречекорување и на доспеаниот и ненаплатен износ се пресметува и се наплатува законска казнена камата.

КРЕДИТНИ КРИТЕРИУМИ
 • Барателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци, од кои најмалку 6 месеци кај сегашниот работодавач
 • За трговци-поединци, сопственици на мали претпријатија, самостојни вршители на дејност т.е. адвокати, нотари, извршители и др - минимум 3 години во истата дејност
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечни примања да изнесува најмногу 40%
 • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на дозволеното пречекорување
КАМАТНА СТАПКА 
Сите корисници на Моја плата добиваат 0.15% каматна стапка на позитивното салдо на трансакциската сметка:

Каматната стапка е променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање