Физички лица > Кредити > Автомобилски кредити > Автомобилски кредит за нови возила

Автомобилски кредит за нови возила

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Кога размислувате за купување на нов автомобил за вашето проширено семејство или сонувате за вашиот прв автомобил, ваш прв избор нека биде автомобилскиот кредит на Силк Роуд Банка.
Кредит за физички лица за купување на секаков тип или модел на ново патничко возило.


Mинимален износ ЕУР 3.000/МКД 180.000
Максимален износ ЕУР 20.000/МКД 1.200.000
Од 12-84 месеци
 • 1,50% - провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 150 МКД - надомест за разгледување и обработка на барање (апликативни трошоци)
 • Трошоци за запишување на залогот и осигурување на возилото
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
Повеќекратна ( по доставена фактура) Вкупно одобрениот износ треба да биде искористен во тек на 1 година
Фиксна каматна стапка за првата година сметано од првата исплата. Каматната стапка се намалува со секоја нова исплата и зголемување на износот.

  ЕУР
 • 7,50% за кредити со сопствено учество од 25% до 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи/услуги на Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 8,39%)*
 • 7,55% за кредити со сопствено учество од 25% до 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 8,51%)*
 • 7,60% за кредити со сопствено учество од 25% до 50% (СВТ 8,56%)*

 • 7,30% за кредити со сопствено учество поголемо од 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи/услуги на Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 8,17%)*
 • 7,45% за кредити со сопствено учество поголемо од 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 8,40%)*
 • 7,60% за кредити со сопствено учество поголемо од 50% (СВТ 8,55%)*

 • MКД
 • 10,50% за кредити со сопствено учество од 25% до 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи/услуги на Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 11,56%)**
 • 10,75% за кредити со сопствено учество од 25% до 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 11,84%)**
 • 11% за кредити со сопствено учество од 25% до 50% (СВТ 12,12%)**

 • 10% за кредити со сопствено учество поголемо од 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје и е корисник на други два производи/услуги на Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 11,01%)**
 • 10,25% за кредити со сопствено учество поголемо од 50% ако клиентот прима плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје (СВТ 11,29%)**
 • 10,50% за кредити со сопствено учество поголемо од 50% (СВТ 11,56%)**
 • Залог на возилото што се купува во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Меница и менична изјава
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - Банка - кредитобарател)
 • Каско осигурување на возилото и винкулација во полза на Силк Роуд Банка АД Скопје (со франшиза од ЕУР 500)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели.
Минимум сопствено учество од 25% преку трансакциска сметка
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечни примања да изнесува најмногу 50% за денарски кредити и 47% за девизни кредити за вработени во јавни претпријатија и најмногу 40% за денарски кредити и 37% за девизни кредити за останати клиенти.
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци, од кои најмалку 3 месеци кај сегашниот работодавач или да биде пензионер
 • Плата/пензија преку Силк Роуд Банка (позитивен фактор при одобрување на кредитот)
Tри работни дена (од комплетирање на целокупната документација)


* Пресметката е направена со ЕУР 20.000 на 84 месеци.
** Пресметката е направена со МКД 1.200.000 на 84 месеци.
Банката го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање