Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

12.000 МКД - 900.000 МКД
од 6 - 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
од 6 - 120 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000
 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
 • Еднократна
  Фиксна непроменлива во текот на првата година
 • МКД 5,50% - за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 6,45% - за останати клиенти
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 8,85% (СВТ 8,44%)* за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 9,50% (СВТ 9,21%)* за останати клиенти

 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста Најмногу двајца кокредитобаратели .
 • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 50% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 40% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
 • Visa Electron Point - со отворање на трансакциска сметкa
 • Enter American Express - со отворање на трансакциска сметкaИнформативен пример


* Пресметката е направена со МКД 900.000 на 120 месеци, при што за првата година е земена во предвид фиксната каматна стапка за првата година, променливата каматна стапка за останатиот период.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Автомобилски кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање