Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит

АПЛИЦИРАЈ ONLINE

12.000 МКД - 1.500.000 МКД
од 6 - 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
од 6 - 120 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000
 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 600 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • 200 МКД надомест за онлајн апликација 
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 600.000
 • Трошок за полиса при неможност за отплата на кредит (CPI), или полиса за животно осигурување
 • Во одобрениот износ на кредит е вкалкулирана и премијата за осигурување. При исплата на кредитот, одобрениот износ ќе се намали за премијата која се пренесува на сметка на осигурителната компанија
 • Трошокот за полисата се утврдува дополнително во согласност со законската регулатива и тарифата на осигурителното друштво
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
 • Еднократна

Потрошувачки кредит до МКД 600.000 со рок на отплата до 95 месеци со задолжителна Полиса за осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или задолжителна Полиса за животно осигурување, и од МКД 600.001 до МКД 1.500.000 со рок на отплата до 95 месеци со задолжителна Полиса за животно осигурување со следните каматни стапки:

За приматели на плата:

·         МКД 5,40% фиксна каматна стапка за првите две години;

·         МКД 7,25% (НРКС + 5,64%, минимум 7,25%) варијабилна каматна стапка за останатиот период (СВТ 6,60%)

За неприматели на плата:

·         МКД 6,45% фиксна каматна стапка за првата година;

·         МКД 9,25% (НРКС + 7,52%, минимум 9,25%) варијабилна каматна стапка за останатиот период (СВТ 8,90%)

 

Потрошувачки кредит до МКД 1.500.000 со рок на отплата до 95 месеци без вклучена Полиса за осигурување, и до МКД 1.500.000 со рок на отплата од 96 месеци до 120 месеци со задолжителна Полиса за животно осигурување со следните каматни стапки:

За приматели на плата:

·         МКД 6,25% фиксна каматна стапка за првата година;

·         МКД 8,50% (НРКС + 5,64%, минимум 8,50%) варијабилна каматна стапка за останатиот период (СВТ 8,24%)

За неприматели на плата:

·         МКД 6,95% фиксна каматна стапка за првата година;

·         МКД 10,25% (НРКС + 7,52%, минимум 10,25%) варијабилна каматна стапка за останатиот период (СВТ 9,83%)


За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,12%.


 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 600.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)
 • Полиса за осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI), или полиса за животно осигурување
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста Најмногу двајца кокредитобаратели .
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 6 месеци или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 60% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 55% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
 • Осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или животно осигурување е задолжително за кредити со рок на отплата до 95 месеци
 • Животно осигурување е задолжително за кредити со рок на отплата од 96 до 120 месеци
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметкa
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкaИнформативен пример


* Пресметката е направена со МКД 1.500.000 на 95 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 600 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.

*Пресметката е направена со МКД 1.500.000 на 120 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 600 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


Вкупните трошоци на кредитот, во оваа одлука, се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и кои било други надоместоци во врска со договорот за потрошувачки кредит коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето и редовната отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци. Трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит влегуваат во вкупните трошоци на кредитот.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.