Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

12.000 МКД - 1.200.000 МКД
од 6 - 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
од 6 - 95 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000
 • 2% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
 • Еднократна
  Фиксна непроменлива во текот на првите 24 месеци за приматели на плата
 • МКД 5,50% - за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 6,45% - за останати клиенти (фиксна за првите 12 месеци)
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 6,99% (НРКС+5.64%, минимум 6.99%) (СВТ 6,50%)* за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 9,25% (НРКС+7.52%, минимум 9.25) (СВТ 8,88%)* за останати клиенти
 • * За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%.

 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста Најмногу двајца кокредитобаратели .
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 50% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметкa
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкaИнформативен пример


* Пресметката е направена со МКД 1.200.000 на 95 месеци, со 2% провизија за администрирање на кредит и 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање