Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Направи Пауза

Направи Пауза

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРАМинимум МКД 12,000
Максимум МКД 300,000
од 6 - 48 месеци
Максимум 3 работни дена
 • 0% провизија за администрирање на кредит
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
Месечни ануитети
Еднократна
МКД
0% за предвремена отплата
 • За клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
  • МКД 6,00% (СВТ 6,26%)* - фиксна непроменлива во текот на целата отплата
 • За други клиенти
  • МКД 7,50% (СВТ 7,86%)* - фиксна непроменлива во текот на целата отплата 
МКД 9.25%

 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија – Банка – кредитобарател )
 • Животното осигурување е опционо (по исплата на кредитот);
 • Кредитокоринсикот треба да биде осигуран на целиот износ на кредитот;
 • Премијата се плаќа авансно за целото времетраење на кредитот;
 • Покриени ризици со животното осигурување се:
  • Смрт
  • Смрт и трајна целосна неспособност како резултат на несреќа
 • Со настанување на осигурен случај, единствен корисник на животното осигурување е Банката, на која и се исплаќа останатиот износ на главнината на долгот на кредитобарателот спрема Банката, на одреден датум, во согласност со амортизационен план на кредитот;
 • Во случај на закаснување на враќање на кредитот, за утврдување на износот на бенефит кој треба да се исплати, на преостанатиот износ на кредитот ќе бидат додадени до 2 (две) неплатени рати како бенефит.
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Максимум два
 • Во случај ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите и / или возраста
 • Приходите и возраста на ко-кредитобарателите ќе се земаат во предвид при ислолнување на кредитините критериуми
 • VISA ELECTRON ENTER дебитна картичка / AMEX ENTER дебитна картичка – со отворање на трансакциона сметка во Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Пасивно електронско / мобилно банкарство
 • СМС услуга
Мрежата на Експозитури на Силк Роуд Банка АД Скопје

* Пресметката е направена со МКД 300.000 на 48 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање