Физички лица > Кредити > Потрошувачки кредити > Потрошувачки хипотекарен кредит

Потрошувачки хипотекарен кредитМинимум ЕУР 5.000/МКД 300.000
Максимум ЕУР 400.000/МКД 24.600.000
 • Потрошувачи - државјани на РМ
 • Старосна граница од 20 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55% за денарски кредити и најмногу 50% за девизни кредити (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет наспрема приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели
Од 12 -240 месеци
Еднократна во МКД
Месечни ануитети
 • 0% надоместок за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
 • 3% надоместок за предвремена отплата ако кредитот е рефинансиран со кредит од банка

  Кредити во ЕУР Фиксна непроменлива каматна стапка
 • ЕУР 5,00% фиксна непроменлива за првите три години - за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • ЕУР 6,10% фиксна непроменлива за првите две години - за останати клиенти
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • ЕУР 8.705% (6 мес.ЕУРИБОР***+4.82%, минимум 6.45%) (СВТ 7,74%)* за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • ЕУР 10,885% (6 мес.ЕУРИБОР***+7%, минимум 7%) (СВТ 10.14 %)*  за останати клиенти
 • *** За станбен кредит со ЕУР клаузула како референтна каматна стапка се користи 6 шестмесечен ЕУРИБОР. Усогласување на каматната стапка се врши на шестмесечна основа и тоа на 01.01 и на 01.07 секоја година согласно стапката на 6 шестмесечниот ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие. Стапката на 6 месечниот ЕУРИБОР со 01.01.2024 изнесува 3,885 и истата важи до 30.06.2024
Кредити во МКД Променлива каматна стапка за целиот период на отплата
 • МКД 6,60% (СВТ 6,83%)**  - променлива каматна стапка за целиот период на отплата (НРКС+4.47%, минимум 6.45%) за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 7,15% (СВТ 7,42%)** - променлива каматна стапка за целиот  период на отплата (НРКС+5.02%, минимум 7%) за останати клиенти
 • * * За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 2,13%
 • 0% за администрирање на кредит за хипотекарни кредити со/ без животно осигурување
 • 800 МКД за разгледување и обработка на барањето
 • Без надоместоци за проценка на имот
 • Надоместок за запишување на хипотека и осигурување на имотот
 • Нотарски надоместоци
 • до 12 месеци (со плаќање на камата)
 • За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира.
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред, само под услов Силк Роуд Банка АД да е единствен хипотекарен доверител). Прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи итн., станбени објекти во рурални средини - викендици, земјиште и деловен простор.
 • Вредност на хипотеката:
  • 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката.

Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.

 • Солемнизација на договор за кредити во износи над МКД 600.000,00
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - Банка - кредитобарател/кокредитобаратели/жирант)
 • Осигурителна полиса во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Имотот под хипотека треба да биде осигурен од основните ризици (пожар и поплава) во осигурителна компанија прифатлива за Банката за времетраење на кредитот. Надоместокот и грижата за осигурувањето се на сметка на кредитобарателот. Најмалку 30 денови пред истекот на претходната полиса кредитобарателот мора да донесе нова полиса, во спротивно Банката го осигурува имотот и го задолжува кредитобарателот со надоместокот. Осигурителната полиса треба да биде во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје.
 • Visa Classic - со отворање на платежна сметка
 • American Express Point - со отворање на платежна сметка
 • Пасивно електронско/мобилно банкарство.


* Пресметката е направена на износ на кредит од ЕУР 400,000 и рок 240 месеци и фиксна камата за првите три години и 0% надоместок за администрирање на кредит и 800 МКД надоместок за разгледување и обработка на барање. 

** Пресметката  е направена на износ до МКД 24,600,000 и рок 240 месеци, и 0% надоместок за администрирање на кредит и 800 МКД надоместок за разгледување и обработка на барање. ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.