Физички лица > Платен промет во земјата

Платен промет во земјата

Платен промет во земјата


Силк Роуд Банка АД Скопје обезбедува сигурен, брз и ефикасен платен промет на сите учесници во платниот промет - клиенти на Банката и овозможува извршување на денарски платни трансакции.

Силк Роуд Банка АД Скопје, како носител на платниот промет, плаќањата во денари ги извршува преку:
 • интерен платен промет (безготовински плаќања помеѓу клиентите на Банката и помеѓу клиентите и Банката, како и уплати и исплати на готовина); и
 • екстерен односно меѓубанкарски платен промет (безготовински плаќања помеѓу клиентите на различни банки).
Меѓубанкарскиот платен промет се извршува преку два система на порамнување:
 • МИПС - Македонски интербанкарски платен систем кој се користи за извршување на итни плаќања и плаќања над МКД 1.000.000,00; и
 • КИБС - Клириншки интербанкарски систем кој се користи за извршување на плаќања до и еднакви на МКД 1.000.000,00.
Учесникот на платниот промет може да има:
 • трансакциски денарски сметки кај повеќе носители на платниот промет; и
 • повеќе трансакциски денарски сметки кај еден носител на платен промет.
Термински план
Опис на услугата на Банката Прием на налог
Уплата/исплата од сметка од 08.30 до 16.00 часот
Извршување на интерни налози од 08.30 до 16.30 часот
Извршување на налози преку КИБС од 08.30 до 14.00 часот
Извршување на налози преку МИПС од 08.30 до 16.00 часот

Ако сте во потрага за навистина едноставна трансакциска сметка која е идеална за вашите секојдневни банкарски потреби, на барајте повеќе, трансакциската сметка е тоа што ви треба. Таа ви нуди многу можности, преку кои добивате редовни приходи или ги извршувате сите плаќања во банкарскиот систем во земјата. Воедно, секое физичко лице кое врши денарски трансакции преку банка мора да поседува трансакциска сметка.
ПРИДОБИВКИ
  24 часовен пристап преку нашиот онлајн банкарски систем Web Banking.
 • Сите стандардни функции што ги очекувате од вашата трансакциска сметка, во форма на дебитна Виза картичка.
 • Enter Visa / AMEX дебитна картичка без било каков годишен надоместок. Со дебитната картичка Ви се овозможува пристап до Вашата банкарска сметка, на банкомати и POS терминали за трансакции во малопродажба. Секоја трансакција извршена во малопродажба ќе се заврши со автоматско задолжување на сметката.
 • Позитивна камата на позитивна состојба на сметка.


Комбинирано со услугата Моја Плата корисникот на трансакциската сметка може да добие привилегиран статус за одредени производи на Банката. Трансакциска сметка може да отворат сите полнолетни домашни физички лица, како и физички лица странски државјани, што остваруваат примања од редовен работен однос, пензиско, инвалидско осигурување, или по друг основ - кои согласно законската регулатива имаат третман на резидент и имаат лична карта за странец издадена од МВР на РМ.

За подетални информации може да се обратите во која било експозитура на Силк Роуд Банка АД Скопје.

ОТВАРАЊЕ НА ТРАНСКАЦИКСА СМЕТКА
Силк Роуд Банка АД Скопје на своите клиенти им овозможува лесно, брзо и едноставно отворање трансакциски сметки, воедно објаснувајќи ја употребата на овие сметки. При отворање трансакциска сметка, физичкото лице поднесува:
 • апликација за регистрирање на клиент - физичко лице;
 • барање за отворање сметка и договор за отворање сметка;
 • фотокопија од лична карта.
По потпишување на договорот од двете страни, новата отворена сметка се активира и преку истата може да се извршува платен промет, откако ќе се пријави во единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС).

Учесникот во платниот промет е должен писмено да ја извести Банката за сите настанати статусни и други промени најдоцна во рок од три дена од денот на настанатите промени.
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ОД TРАНСКАЦИКСА СМЕТКА
Сопственикот на трансакциската сметка може да даде писмено овластување на друго физичко лице за располагање со средствата од неговата сметка - Апликација за овластени лица за располагање со средствата на сметката. При овластувањето мора да биде присутно и лицето кое се овластува и истото се идентификува со лична исправа презентирана во оригинал.

Овластувањето се врши на шалтерите во експозитурите на Банката. Овластувањето е валидно сè додека е отворена тековната трансакциска сметка или до отповикување на трансакциската сметка од страна на сопственикот.

За детали за КАМАТНИТЕ СТАПКИ кликенте тука.Барање
Апликација за овластени потписници
Апликација за идентификација и ажурирање

Согласност за директен маркетинг 


Информации за состојбата и промените на сметката можат да добијат само сопствениците и овластените лица на сметката на шалтерите во Банката и преку услугата електронско банкарство.

Со средствата од трансакциската сметка клиентите можат да располагаат преку:
 • потписна картичка од трансакциската сметка - за вршење готовински уплати и исплати, како и за безготовински пренос на средствата на други сметки во Банката и сметки во други банки
 • платежна картичка Enter Visa дебитна картичка - за користење во трговската мрежа како и за подигнување на готовина на банкомати во земјата и во странство
 • услугата електронско банкарство, која овозможува и вршење на сите видови безготовински плаќања од трансакциската сметка.


Извршување на плаќања
 • на пропишани платни инструменти доставени на шалтерите во која било експозитура на Силк Банка АД Скопје
 • преку услугата електронско банкарство.


Видови на платни инструменти
Платен инструмент претставува однапред утврден образец со единствена форма и содржина.
 • уплатница - образец ПП10
 • налог за исплата на готовина - образец ПП40
 • уплатница за исплата на готовина - образец ПП41
 • налог за пренос - образец ПП30
 • збирен налог за пренос - образец ПП31 (на товар на еден налогодавач во полза на еден примач по повеќе основи)
 • збирен налог за пренос - образец ПП32 (на товар на еден налогодавач во полза на повеќе примачи)
 • налог за плаќање на јавни приходи - образец ПП50
 • збирен налог за плаќање на плата на товар на сметка на еден налогодавач во полза на повеќе примачи - образец ПП53.

Користење на приливи
Сите приливи на сметките на клиентите на Банката можат да се користат веднаш по нивното пристигнување.
Приливите можат да бидат:
 • интерни приливи (од сметка на депонент или од сметка на Банката)
 • приливи преку КИБС или МИПС (приливи од други банки или институции).


Интерните приливи и приливи преку МИПС пристигнуваат во текот на целиот работен ден и се на располагање веднаш по нивното пристигнување. Приливите преку КИБС пристигнуваат по завршување на порамнувањето (по 15:00 часот).

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.