Физички лица > Депозити > Силк Премиум

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


Силк Премиум Отворениот орочен депозит ги комбинира предностите од орочување на слободните парични средства на клиентите и поволностите и привилегиите од престижната American Express Gold кредитна картичка.

Главни карактеристики на производот се:
  • Орочен депозит со исплата на камата на крај на доспевање
  • Рок: 13 или 25 месеци
  • Минимален износ: МКД 300.000 / ЕУР 5.000
  • Можност за депонирање на дополнителни средства за време на орочувањето
  • Можност за автоматско орочување
  • Каматна стапка – променлива за време на целиот период
Каматни стапки - дo 31.03.2019
13 месеци25 месеци
ЕУРМКДЕУРМКД
ЕУР 5.000 - 15.000
(МКД 300.000 – МКД 900.000)
0.60% *0.90%1.00%1.80%*
ЕУР 15.001 - 30.000
(МКД 900.001 – МКД 1.800.000)
0.70% *1.00%1.20%1.90%*
Над ЕУР 30.001
(МКД 1.800.001)
0.80% *1.10%1.40%2.00%*
Каматни стапки - од 01.04.2019
13 месеци25 месеци
МКДЕУР
ЕУР 5.000 - 15.000
(МКД 300.000 – МКД 900.000)
0.97%
(НРКС – 0.77%)
1.2%
(6 месечен Еурибор +1.2%)
ЕУР 15.001 - 30.000
(МКД 900.001 – МКД 1.800.000)
1.07%
(НРКС – 0.67%)
1.4%
(6 месечен Еурибор +1.4%)
Над ЕУР 30.001
(МКД 1.800.001)
1.17%
(НРКС – 0.57%)
1.6%
(6 месечен Еурибор +1.6%)


*Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се валидни само за постоечките орочени депозити.

Клиентите кои се корисници на Силк Премиум депозитот, а во исто време се приматели на плата во Банката имаат можност за добивање на кредитна картичка American Express Gold, со пред-одобрен износ, во зависност од износот на орочување.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.
Национална референтна каматна стапка (НРКС) која се користи во формирање на променливата каматна стапка на депозитите во МКД се објавува на веб страната на НБРСМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1.1 и на 1.7 секоја година врз основа последно објавената за периодот кој претходи. За депозити во ЕУР со променлива каматна стапка како референтна каматна стапка се користи 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР. Доколку стапката на Еурибор – от има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1.1 и на 1.7 секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот работен ден од претходното полугодие.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање