Физички лица > Депозити > Девизни

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


Девизните депозити се водат на девизни сметки и на девизни штедни книшки.
Девизните сметки и девизните штедни книшки на домашни и странски лица се отвораат само со лични исправи за идентификација на сите шалтери на Банката.

Девизните депозити можат да бидат:
  • по видување
  • орочени
Каматни стапки за девизни депозити - по видување
Тип / ВалутаEURUSDCHFостанати
трансакциски сметки по видување 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
штедни книшки по видување 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Каматни стапки за девизни депозити - со фиксна каматна стапка
Депозит/ВалутаEURUSDCHFAUD
1 месец 0,01% 0,01% 0,01% * 0,01% *
3 месец 0,03% 0,05% 0,03% * 0,03% *
6 месец 0,15% 0,15% 0,05% * 0,05% *
9 месец 0,00% 0,20% 0,07% * 0,07% *
12 месец0,40% 0,30% 0,10% * 0,10% *
13 месец0,60% - - -
24 месец0,80% - - -
36 месец1,10% - - -
60 месец1,30% - - -
Минимален износ за орочувања: ЕУР 100,00, освен за депозити орочени на 13 месеци, каде минимален износ е ЕУР 250,00
Каматни стапки за девизни депозит - со променлива каматна стапка
Рок/ВалутаEURUSDCHFAUD
6 месец*0.00%0.15%0.05%0.05%
9 месец*0.00%0.20%0.10%0.10%
12 месец*0.30%0.30%0.15%0.15%
13 месец*0.35% - - -
15 месец*0.00% - - -
18 месец*0.00% - - -
24 месец*0.60% - - -
36 месец*1.00% - - -
48 месец*1.40% - - -
60 месец*1.20% - - -
Минимален износ за орочувања: ЕУР 100,00. Други валути: соодветен износ на МКД 6.000,00
Каматните стапки се важечки од 01.04.2021.
Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се важечки само за постоечките орочени депозити.

Штедните влогови се осигурани во Фондот за осигурување на депозити Скопје.
Согласно договорот, каматните стапки се фиксни или променливи.
Пресметката на каматата е според пропорционална метода.

Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање