Физички лица > Кредити > Станбени кредити > Купи куќа - купи стан | Купи куќа за млади

Купи куќа - купи стан | Купи куќа за млади

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Со проектот „Купи куќа, купи стан“ и „Купи куќа за млади“ граѓаните може да аплицираат за субвенционирани станбени кредити до 31 Декември 2019. Овие кредити ќе може да се користат за изградба/купување на куќа или за купување на нов стан.

Граѓаните кои сакаат да аплицираат за субвенциониран кредит треба да ги исполнуваат општите критериуми пропишани со Закон за субвенциониран станбен кредит.
Максималниот износ на кредитот може да биде до ЕУР 100.000,00, при што субвенционирањето ќе се однесува на износот до ЕУР 50.000.
15% - 20% во зависност од проценетата вредност на обезбедување
Граѓаните ќе можат да аплицираат за еден од следните два модела на субвенции
  МОДЕЛ „РАТА“

  За „Купи куќа, купи стан“

 • Купување на нов стан
 • Владата ќе плаќа половина од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот


 • Изградба/купување на нова куќа
 • Владата ќе плаќа 75% од месечниот ануитет во првите пет години од отплатата на кредитот


 • За „Купи куќа за млади“

 • Изградба / купување на нова куќа - за физичко лице до и со наполнети 35 години возраст, односно физичко лице кое е во брачна заедница во која барем едниот брачен другар е на возраст до и со 35 години
 • Владата ќе плаќа 80% од месечниот ануитет во првите осум години и 50% од месечниот ануитет во следните три години од неговата отплата за изградба или купување на нова куќа


 • Камата

  ЕУР 3,95% за првите 3 години
  ЕУР 4,44% за следните 2 години.
  Субвенционираниот износ е неповратен во случај на редовна отплата на субвенционираниот кредит.
  По истекот на 5-та, Банката го задржува правото да врши корекција на каматната стапка согласно понуда за станбен кредит.
  МОДЕЛ „УЧЕСТВО“

  За „Купи куќа, купи стан“

 • Купување на нов стан
 • Владата ќе плати 50% од учеството за купување на стан или најмногу до ЕУР 6.250 за кредит од ЕУР 50.000.


 • Изградба/купување на нова куќа
 • Владата ќе плати 75% од учеството на изградбата/купувањето на куќата или најмногу ЕУР 9.375 за кредитот од ЕУР 50.000


 • За „Купи куќа за млади“

 • Изградба/купување на нова куќа - за физичко лице до и со наполнети 35 години возраст, односно физичко лице кое е во брачна заедница во која барем едниот брачен другар е на возраст до и со 35 години
 • Владата ќе 100% од учеството за изградба или купување на нова куќа, или најмногу до ЕУР 12.500 за кредито од ЕУР 50.000


 • Камата

  Максимум 6 месечен ЕУРИБОР (на денот на исплата) +4,5% важечка за цело времетраење на договорот.
  Прилагодувањето на номиналната каматна стапка се врши на шест месечна основа и тоа на 1 јануари и 1 јули секоја година.
  Субвенцијата за двата модела е неповратна во случај на редовна отплата на кредитот, како и во случај на предвремена отплата по десеттата година за „Купи куќа, купи стан“, односно по дванаесеттата година од отплата за „Купи куќа за млади“модел „Рата“.
ЕУР
минимум 20 години - максимум 30 години
 • 0% провизија за администрирање на кредитот
 • 0 МКД Трошоци за проценител
 • Трошоци за укнижување на хипотека и трошоци за осигурување на имотот
 • 400 МКД апликативни трошоциа секоја примена апликација
 • други трошоци согласно тарифата
 • 0% доколку е од сопствени средства
 • 3% доколку отплатата се рефинансира со кредит од банка
  Согласно Кредитната политика и дополнително,
 • Клиентот или неговиот партнер не користи друг станбен кредит, во времето на аплицирање за субвенционираниот кредит
 • Клиентот треба да обезбеди нотарски заверена изјава дека нема да го издава станот т.е. куќата и дека нема дополнително да ја товари недвижноста со хипотеки и дека нема да го префрлува сопствеништвото на други страни во првите 5 години од денот на исплата на кредитот при аплицирање за „Купи куќа, купи стан“ двата модели и „Купи куќа за млади“ модел „Учество“, односно изјава дека нема дополнително да ја товари недвижноста со хипотеки и дека нема да го префрлува сопствеништвото на други страни во првите 12 години од денот на исплата на кредитот при аплицирање за „Купи куќа за млади“ модел „Рата“.
Доколку е потребно - согласно Кредитната политика на Банката
Еднократно
 • Доколку кредитобарателот не ги подмири своите обврски (90 или 180 дена) Банката го раскинува договорот и кредитот ќе се смета за доспеан притоа Банката ќе ги преземе активностите за присилна наплата на кредитот
 • Во овој случај Банката е обврзана веднаш по примањето на средствата (со присилна наплата) да ги префрли средствата до Министерството за финансии
 • Доколку Банката и Министерствотот за финансии имаат сознанија дека одобрените средства не се користат согласно предвидените услови и договорот или дека податоците согласно кои е донесена одлуката за одобрување на кредитот, не се точни имаат обврска да преземат мерки и да го прогласат кредитот за доспеан и да преземат активности за присилна наплата
 • 3% на предвреме отплатениот износ, доколку отплатата е со сопствени средства 0%
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред, само под услов Силк Роуд Банка АД да е единствен хипотекарен доверител) на имотот кој се купува или друг имот во сопственост на кредитобарателот или кокредитобарателот (прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи, деловен простор итн., станбени објекти во рурални средини - викендици и др.). Вредност на хипотеката:
 • - мин. 143% од вредноста на кредитот при купување/градба на прво живеалиште, зависно од локацијата и состојбата на хипотеката и согласно доставената вредност за проценка на хипотеката извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката;
 • Меница и менична изјава потпишана од кредитобарателот и кокредитобарателите
 • Административан забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - банка - кредитобарател/кокредитобаратели)
 • Осигурување на имотот што се заложува од сите ризици винкулирано во корист на Банката
 • Осигурување на имотот за времетраење на кредитот.
Барање за субвенциониран станбен кредит

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Автомобилски кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање