Физички лица > Кредити > Еден за сѐ > Еден за Сé - Потрошувачки хипотекарен кредит

Еден за Сé - Потрошувачки хипотекарен кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Основната намена на кредитот е рефинансирање на сите кредитни обврски на клиентите во други домашни Банки. Банка на своите клиенти нуди пакет на производи и услуги:

 • Потрошувачки хипотекарен кредит
 • Дозволено пречекорување со лимит една плата и AMEX Green кредитна картичка со лимит од 2 плати по автоматизам за приматели на плата во Банката вработени во буџетски институции, акционерски друштва и останати добро познати компании;
 • Активно електронско / мобилно банкарство – бесплатно
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметкa
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкa
 • Сефови - бесплатно за првата година
 • Можност за дополнителни готовински средства од 30%

МКД 300.000 - МКД 3.000.000
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 20 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 50% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет наспрема приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели.
Од 12 -240 месеци
Еднократна во МКД
Месечни ануитети
0% провизија за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
3% провизија за предвремена отплата ако кредитот е рефинансиран со кредит од банка
Кредити во МКД
 • МКД 4,90% - Фиксна непроменлива во текот на првите три години
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 7,50% (НРКС+5.52%, минимум 7.5%)  (СВТ 6,85%)* - за приматели на плата
 • МКД 8,00% (НРКС+6.02%, минимум 8%) (СВТ 7,19%)* – за други клиенти* 
 • За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%.
 • 1.5% - провизија за администрирање на кредит
 • 800 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Tрошоци за проценка на имот
 • Нотарски трошоци
- до 6 месеци (со плаќање на камата)
За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира.
9.25%
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред, само под услов Силк Роуд Банка АД да е единствен хипотекарен доверител). Прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи итн., станбени објекти во рурални средини - викендици, земјиште и деловен простор.
 • Вредност на хипотеката:
 • 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката.

 • Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.
  - Солемнизација на договор за кредити во износи поголеми од МКД 300.000,00
  - Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - Банка - кредитобарател/кокредитобаратели/жирант)
 • Осигурителна полиса во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Имотот под хипотека треба да биде осигурен од основните ризици (пожар и поплава) во осигурителна компанија прифатлива за Банката за времетраење на кредитот. Трошоците и грижата за осигурувањето се на сметка на кредитобарателот. Најмалку 30 денови пред истекот на претходната полиса кредитобарателот мора да донесе нова полиса, во спротивно Банката го осигурува имотот и го задолжува кредитобарателот со трошоците. Осигурителната полиса треба да биде во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје.

** Пресметката  е направена на износ до МКД 3,000,000 и рок 240 месеци, и 1.5% провизија за администрирање на кредит и 800 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање