Физички лица > Кредити > Еден за сѐ > Еден за Сé - Потрошувачки хипотекарен кредит

Еден за Сé - Потрошувачки хипотекарен кредит

Основната намена на кредитот е рефинансирање на сите кредитни обврски на клиентите во други домашни Банки. Банка на своите клиенти нуди пакет на производи и услуги:

 • Потрошувачки хипотекарен кредит
 • Дозволено пречекорување со лимит една плата и AMEX Green кредитна картичка со лимит од 2 плати по автоматизам за приматели на плата во Банката вработени во буџетски институции, акционерски друштва и останати добро познати компании;
 • Активно електронско / мобилно банкарство – бесплатно
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметкa
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкa
 • Сефови - бесплатно за првата година
 • Можност за дополнителни готовински средства од 30%

МКД 300.000 - МКД 3.000.000
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 20 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 60% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 55% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет наспрема приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели.
Од 12 -240 месеци
Еднократна во МКД
Месечни ануитети
0% провизија за предвремена отплата ако кредитот е отплатен со сопствени средства
3% провизија за предвремена отплата ако кредитот е рефинансиран со кредит од банка
Кредити во МКД
 • МКД 4,90% - Фиксна непроменлива во текот на првите три години
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 7,50% (НРКС+5.52%, минимум 7.5%)  (СВТ 6,85%)* - за приматели на плата
 • МКД 8,00% (НРКС+6.02%, минимум 8%) (СВТ 7,19%)* – за други клиенти* 
 • За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,12%.
 • 0% - провизија за администрирање на кредит
 • 800 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Tрошоци за проценка на имот
 • Нотарски трошоци
- до 6 месеци (со плаќање на камата)
За времетраење на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира.
12.75%
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред, само под услов Силк Роуд Банка АД да е единствен хипотекарен доверител). Прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи итн., станбени објекти во рурални средини - викендици, земјиште и деловен простор.
 • Вредност на хипотеката:
 • 143% - 200% од вредноста на кредитот, зависно од локацијата и состојбата на недвижниот имот и согласно доставената вредност за проценка на недвижниот имот извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката.

 • Банката го задржува правото да го прифати или да не го прифати понудениот имот како обезбедување.
  - Солемнизација на договор за кредити во износи поголеми од МКД 300.000,00
  - Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - Банка - кредитобарател/кокредитобаратели/жирант)
 • Осигурителна полиса во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Имотот под хипотека треба да биде осигурен од основните ризици (пожар и поплава) во осигурителна компанија прифатлива за Банката за времетраење на кредитот. Трошоците и грижата за осигурувањето се на сметка на кредитобарателот. Најмалку 30 денови пред истекот на претходната полиса кредитобарателот мора да донесе нова полиса, во спротивно Банката го осигурува имотот и го задолжува кредитобарателот со трошоците. Осигурителната полиса треба да биде во корист на Силк Роуд Банка АД Скопје.

** Пресметката  е направена на износ до МКД 3,000,000 и рок 240 месеци, и 0% провизија за администрирање на кредит и 800 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.