Физички лица > Кредити > Еден за сѐ > Еден за Сé - Потрошувачки кредит

Еден за Сé - Потрошувачки кредит

Основната намена на кредитот е рефинансирање на сите кредитни обврски на клиентите во други домашни Банки. Банка на своите клиенти нуди пакет на производи и услуги:

 • Потрошувачки кредит
 • Дозволено пречекорување со лимит една плата и American Express Green кредитна картичка со лимит од 2 плати по автоматизам за приматели на плата во Банката вработени во буџетски институции, акционерски друштва и останати добро познати компании;
 • Активно електронско/мобилно банкарство – бесплатно
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметкa
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкa
 • Сефови - бесплатно за првата година
 • Можност за дополнителни готовински средства од 30%
12,000 MKD - 1.200,000 MKD
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 60% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 55% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
 • Осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или животно осигурување е задолжително за кредити со рок на отплата до 95 месеци
 • Животно осигурување е задолжително за кредити со рок на отплата од 96 до 120 месеци
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста Најмногу двајца кокредитобаратели .
од 6 - 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
од 6 - 120 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000
 • Еднократна
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата), промотивно до 31.12.2022
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000
 • Трошок за полиса при неможност за отплата на кредит (CPI), или полиса за животно осигурување
 • Во одобрениот износ на кредит е вкалкулирана и премијата за осигурување. При исплата на кредитот, одобрениот износ ќе се намали за премијата која се пренесува на сметка на осигурителната компанија
 • Трошокот за полисата се утврдува дополнително во согласност со законската регулатива и тарифата на осигурителното друштво
10.00%
 • МКД 5,20% - Фиксна непроменлива во текот на првите две години,за приматели на плата, за кредити со рок на отплата до 95 месеци со задолжително осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или задолжително животно осигурување
 • МКД 5,20% - Фиксна непроменлива во текот на првата година, за неприматели на плата, за кредити со рок на отплата до 95 месеци со задолжително осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или задолжително животно осигурување
 • МКД 5,20% - Фиксна непроменлива во текот на првата година, за приматели на плата, за кредити со рок на отплата од 96 до 120 месеци со задолжително животно осигурување
 • МКД 5,20% - Фиксна непроменлива во текот на првата година, за неприматели на плата, за кредити со рок на отплата од 96 до 120 месеци со задолжително животно осигурување
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 7,35% (НРКС+5.76% спред, минимум 7.35%) (СВТ 6,56%)* - за приматели на плата, за кредити со рок на отплата до 95 месеци со задолжително осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или задолжително животно осигурување
 • МКД 7,80% (НРКС+6,71% спред, минимум 7.80%) (СВТ 7,50%)* - за приматели на плата, за кредити со рок на отплата од 96 до 120 месеци со задолжително животно осигурување
 • МКД 8,50% (НРКС+7.41% спред, минимум 8.5%)  (СВТ 7,95%)* - за други клиенти, за кредити со рок на отплата до 95 месеци со задолжително осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI) или задолжително животно осигурување
 • МКД 8,75% (НРКС+7.66% спред, минимум 8,75%) (СВТ 8,30%)* - за други клиенти,  за кредити со рок на отплата од 96 до 120 месеци со задолжително животно осигурување
 • * За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,02%.

 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)
 • Полиса за осигурување при неможност за отплата на кредит (CPI), или полиса за животно осигурување

* Пресметката е направена со МКД 1.200.000 на 95 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.

* Пресметката е направена со МКД 1.200,000 на 120 месеци, со 0% провизија за администрирање на кредит и 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


Вкупните трошоци на кредитот, во оваа одлука, се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и кои било други надоместоци во врска со договорот за потрошувачки кредит коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето и редовната отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци. Трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит влегуваат во вкупните трошоци на кредитот.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.