Физички лица > Кредити > Еден за сѐ > Еден за Сé - Потрошувачки кредит

Еден за Сé - Потрошувачки кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА


Основната намена на кредитот е рефинансирање на сите кредитни обврски на клиентите во други домашни Банки. Банка на своите клиенти нуди пакет на производи и услуги:

 • Потрошувачки кредит
 • Дозволено пречекорување со лимит една плата и American Express Green кредитна картичка со лимит од 2 плати по автоматизам за приматели на плата во Банката вработени во буџетски институции, акционерски друштва и останати добро познати компании;
 • Активно електронско/мобилно банкарство – бесплатно
 • Visa Electron Point - со отворање на трансакциска сметкa
 • Enter American Express - со отворање на трансакциска сметкa
 • Сефови - бесплатно за првата година
 • Можност за дополнителни готовински средства од 30%
12,000 MKD - 900,000 MKD
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да не биде постар од 70 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месеци или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 50% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 40% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста Најмногу двајца кокредитобаратели .
од 6 - 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
од 6 - 120 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000
 • Еднократна
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
 • 0% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 0 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Трошоци за меница
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000
11%
  Фиксна непроменлива во текот на првата година
 • МКД 5,20% - Фиксна непроменлива во текот на првата година
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 8,00% (СВТ 7,67%)* за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 8,50% (СВТ 8,08%)* за останати клиенти

 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)


* Пресметката е направена со МКД 900.000 на 120 месеци, при што за првата година е земена во предвид фиксната каматна стапка за првата година, променливата каматна стапка за останатиот период.

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

Автомобилски кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање