Физички лица > Кредити > Еден за сѐ > Еден за Сé - Потрошувачки кредит

Еден за Сé - Потрошувачки кредит

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Основната намена на кредитот е рефинансирање на сите кредитни обврски на клиентите во други домашни Банки. Банка на своите клиенти нуди пакет на производи и услуги:

 • Потрошувачки кредит
 • Дозволено пречекорување со лимит една плата и American Express Green кредитна картичка со лимит од 2 плати по автоматизам за приматели на плата во Банката вработени во буџетски институции, акционерски друштва и останати добро познати компании;
 • Активно електронско/мобилно банкарство – бесплатно
 • Visa Classic - со отворање на трансакциска сметкa
 • American Express Point - со отворање на трансакциска сметкa
 • Сефови - бесплатно за првата година
 • Можност за дополнителни готовински средства од 30%
12,000 MKD - 1.200,000 MKD
 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 72 (возраст до 72 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 • Кредитобарателот да не биде постар од 72 години при доспевање на последниот ануитет
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос или да биде пензионер
 • Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 55% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 50% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)
Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста Најмногу двајца кокредитобаратели .
од 6 - 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
од 6 - 95 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000
 • Еднократна
Месечни ануитети
0% за предвремена отплата
 • 2% провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
 • 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барањето
 • Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000
9.25%
  Фиксна непроменлива во текот на првите две години
 • МКД 5,20% - Фиксна непроменлива во текот на првите две години
 • За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Силк Роуд Банка АД Скопје
 • МКД 6,99% (НРКС+5.64% спред, минимум 6.99%) (СВТ 6,35%)* - за приматели на плата
 • МКД 8,50% (НРКС+6.52% спред, минимум 8.5%)  (СВТ 7,37%)* - за други клиенти
 • * За кредити во МКД како референтна каматна стапка се користи национална референтна каматна стапка (НРКС) која што е објавена на веб страната на Народна банка на РМ под називот “каматни стапки на денарски депозити без девизна клаузула”. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година врз основа на националната референтна каматна стапка која што е во важност на 25.06 и на 25.12. Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,09%.

 • Солемнизација на договорот за кредит за износ поголем од МКД 300.000
 • Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија - Банка - Кредитобарател)

* Пресметката е направена со МКД 1.200.000 на 95 месеци, со 2% провизија за администрирање на кредит и 500 МКД надомест за разгледување и обработка на барање.


ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање