Физички лица > Кредити > ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ > ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ

ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ

ИЗБЕРЕТЕ ГО КРЕДИТОТ КОЈ НАЈВЕЌЕ ВИ ОДГОВАРА

Набавката на опрема, изградбата на објекти или финансирањето на посебни проекти најмногу бараат средства со период на отплата поголем од една година. Периодот на отплата ќе се утврди во согласност со проектираните идни приходи, како и со времето потребно за завршување на проектот. Банката во зависност од потребата на проектот може да одобри грејс период, во кој период компанијата не е обврзана да ја отплати главницата, плаќа само камата. Кредитите за основни средства може да бидат во МКД и ЕУР.

ИЗНОС

Износот зависи од потребите на клиентот, кредитната способност и вредноста на обезбедувањето.

РОК

Во зависност од потребите на коминтентот, бараниот износ, деловната ориентација.

КАМАТНА СТАПКА

Каматните стапки се договараат во зависност од вредноста на обезбедувањето, финансиските податоци, бараниот износ, валутата, деловната ориентација, очекуваните приливи од странство и други деловни активности со Банката.

ОБЕЗБЕДУАЊЕ

Хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, паричен депозит, банкарска гаранција, гаранција од компанија и меница. 

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Станбени кредити

Повеќе

Автомобилски кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање