Физички лица > Депозити > Денарски

Депозити

Откриjте ги депозитите кои ги нуди нашата банка


Секој граѓанин што сака да штеди, може својот паричен депозит да го вложи во Банката. Отворање штедна книшка се врши со лична карта за домашни лица и со пасош за странски лица во сите експозитури на Банката.

Штедната книшка може да гласи на:
  • име
  • на лице под старателство
Со средствата од штедната книшка може да располагаат:
  • лицето на која гласи штедната книшка
  • ополномоштено лице овластено од вложувачот, законскиот застапник или старател
Штедните влогови можат да бидат:
  • по видување
  • орочени
  • наменски
Каматни стапки за денарски депозити - по видување
По видувањетрансакциски сметки 0,00%
штедни книшки 0,00%
Каматни стапки за денарски депозити - со фиксна каматна стапка
1 месец 0,02%
3 месеци 0,05%
6 месеци0,20%
9 месеци0,00%
12 месеци0,80%
13 месеци1,00%
24 месеци1,60%
36 месеци1,80%
60 месеци2,00%
Каматни стапки за денарски депозит - со променлива каматна стапка
6 месеци *0,00%
9 месеци *0,00%
12 месеци *0,60%
13 месеци *0,70%
15 месеци *0,00%
18 месеци *0,00%
24 месеци *1,30%
36 месеци *1,60%
48 месеци *1,70%
60 месеци *1,80%
Каматните стапки се важечки од 01.04.2021.
Производите обележани со (*) се суспендирани, каматните стапки се важечки само за постоечките орочени депозити.

Штедните влогови се осигурани во Фондот за осигурување на депозити Скопје.
Согласно договорот, каматните стапки се фиксни или променливи.
Пресметката на каматата е според пропорционална метода.
Минимален износ за орочувања: МКД 6.000,00, освен за депозити орочени на 13 месеци, каде минимален износ е МКД 15.000,00.


Банката го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање