И за Вас, и за природата– Зелен еко кредит, со камата од 4,4%

 
Еко-кредит од Силк Роуд Банка без трошоци за апликација, без банкарска провизија и 6 месеци грејс-период

 

Грижејќи се за желбите и потребите на своите корисници, Силк Роуд Банка е посветена и на грижата за околината. Еколошката свест сe повеќе расте кај сите, и денес таа е наша заедничка обврска и одговорност!

 

Зелениот еко кредит Ви овозможува иновативно штедење на долгорочен период и со одлични услови, преку инвестирање во:

 

 • соларни системи;
 • нови врати и прозорци со термичка изолација;
 • иновативни системи за греење и ладење на домот;
 • покривна изолација;
 • други уреди и системи кои работат на обновливи извори на енергија

 

Со Зелен еко кредит, трошите само толку енергија колку што навистина ви е потребно и добивате  помали сметки!

Aплицирајте за Зелениот еко кредит и добијте средства во износ до 600.000 денари, и воедно добијте исклучително поволни услови:

 

 • без трошоци за аплицирањe;
 • 0% банкарска провизија;
 • до 6 месеци грејс-период. 

 

Износ на кредитот:

200 ЕУР – 10.000 ЕУР

12.000 МКД - 600.000 МКД

 

  

Корисници:

 • Физички лица - државјани на РМ
 • Старосна граница од 18 до 70 (возраст до 70 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)
 
Критериум:
 • Кредитобарателот  со доспевањето на последниот ануитет да не биде постар од 70 години
 • Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минумум 12 месеци кај сегашниот работодавач или  да  е пензионер
 • Учеството на вкупните месечни задолжувања во  вкупните месечните  примања да изнесува најмногу 50% за денарски кредити и 47% за девизни кредити за вработени во јавни претпријатија и најмногу 40% за денарски кредити и 37% за девизни кредити за останати клиенти. 

Кокредитобарател/и – жирант/ и:

Само ако не е исполнет критериумот за месечен ануитет во однос на приходите или пензијата и/или возраста

Најмногу двајца

 
 

Рок:

Од 6 - 84 месеци

 
 

Исплата:

Повеќекратна ( по доставена фактура)

Вкупно одобрениот износ треба да биде искористен во тек на 1 година 

 
 

Начин на отплата:

Месечни ануитети

 
 

Предвремена отплата:

0% за предвремена отплата

 
 

Грејс период

До 6 месеци ( плаќање на камата за време на грејс периодот)

За време на грејс периодот кредитот не може предвремено да се ликвидира 

 

  

Каматна стапка:

 
Фиксна каматна стапка за првата година сметано од првата исплата. Каматната стапка се намалува со секоја нова исплата и зголемување на износот.

 

ЕУР
 • 4.90% - за износи до ЕУР 3.000,00 (СВТ 6,69%)*
 • 4,65% - за износи од ЕУР 3.001,00 до ЕУР 6.000,00 (СВТ 6,62%)**
 • 4,40% - за износи над ЕУР 6.000,00 (СВТ 6,54%)***

 

MКД
 • 7,5%- за износи до МКД 180.000,00 (СВТ 8,92%)****
 • 7.25%-за износи од МКД 180.001,00 до МКД 360.000,00 (СВТ 8,85%)*****
 • 7,00% -за износи над 360.000,00   (СВТ 8,77%)******

 

Променлива каматна стапка која ќе се применува  по првата година од првата исплата

 

ЕУР

 • 7.00%- за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • 7.50%- за останати клиенти 

MКД

 • 9.00%- за клиенти кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје
 • 9.50%- за останати клиенти

 

Трошоци:

 

 • Трошоци за меница

  

Обезбедување:
 • Меница и менична изјава потпишани од корисникот на кредит
 • Административна забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија – Банка – кредитобарател)

 

Поврзани производи:

- Visa Electron Point - со отворање на трансакциска сметка
- Enter American Express - со отворање на трансакциска сметка

 

 

*Пресметката е направена со ЕУР 3000 на 84 месеци, каматна стапка после првата година од 7% и грејс период од 6 месеци.

** Пресметката е направена со ЕУР 6000 на 84 месеци, каматна стапка после првата година од 7% и грејс период од 6 месеци.

***Пресметката е направена со ЕУР 10.000 на 84 месеци, каматна стапка после првата година од 7% и грејс период од 6 месеци.

**** Пресметката е направена со МКД 180.000 на 84 месеци, каматна стапка после првата година од 9% и грејс период од 6 месеци.

***** Пресметката е направена со МКД 360.000 на 84 месеци, каматна стапка после првата година од 9% и грејс период од 6 месеци.

****** Пресметката е направена со МКД 600.000 на 84 месеци, каматна стапка после првата година од 9% и грејс период од 6 месеци.